Thầu trọn gói công trình công nghiệp như Nhà máy, Nhà kho, Nhà xưởng, Showroom, …

  • 2008_takashima-1_july2017
  • 2010_sato-sangyo-02758_july2017
  • 2012_tien-tien-gd2-1314_july2017
  • 2015_zhurui-vietnam-0440_july2017
  • 2016_behn-meyer-02162016_july2017
  • 2016_fashion-garment_tam-thang-0063_july2017
  • 2016_nam-phuong-0273_july2017
  • 2016_yi-sheng-0394_july2017